Privacy Statement

V4 02-04-2020 | 14:21:03

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Move Against Corona.

Stichting Sportevenementen Nederland is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Stichting Sportevenementen Nederland bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Stichting Sportevenementen Nederland de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Kentaa is op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Stichting Sportevenementen Nederland heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website Move Against Corona verwerkt Stichting Sportevenementen Nederland (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding
  Stichting Sportevenementen Nederland legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Move Against Corona in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Move Against Corona als sponsor, donateur, collectant, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen.
 • Het informeren over activiteiten
  Stichting Sportevenementen Nederland houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Stichting Sportevenementen Nederland zal u altijd voorafgaan toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Stichting Sportevenementen Nederland kan u in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Move Against Corona te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Stichting Sportevenementen Nederland om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Move Against Corona worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Stichting Sportevenementen Nederland gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.
  Stichting Sportevenementen Nederland legt gegevens vast voor het aanbieden en (laten) uitvoeren van evenementen, reizen of het verstrekken van subsidies aan patiënten. Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dient u voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door Stichting Sportevenementen Nederland geregistreerd.
 • Social media advertentie-mogelijkheden
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Stichting Sportevenementen Nederland gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Stichting Sportevenementen Nederland maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Stichting Sportevenementen Nederland maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Stichting Sportevenementen Nederland gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

Stichting Sportevenementen Nederland verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan Stichting Sportevenementen Nederland u om persoonsgegevens vragen. Dit doet Stichting Sportevenementen Nederland ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Stichting Sportevenementen Nederland gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Stichting Sportevenementen Nederland haar database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Move Against Corona jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Sportevenementen Nederland, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Sportevenementen Nederland niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Sportevenementen Nederland passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt Stichting Sportevenementen Nederland gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt Stichting Sportevenementen Nederland, via haar verwerker Kentaa, Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Stichting Sportevenementen Nederland respectievelijk Kentaa heeft met Mollie B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders

Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij Stichting Sportevenementen Nederland. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepassing.

Uw rechten

Stichting Sportevenementen Nederland en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Stichting Sportevenementen Nederland worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval u een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. U kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien u geen inlogaccount heeft, kunt u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien u dit wenst kunt u eveneens uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Stichting Sportevenementen Nederland per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan Stichting Sportevenementen Nederland via het e-mailadres: info@stichtingsportevenmenentennederland.nl. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval u Stichting Sportevenementen Nederland vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Stichting Sportevenementen Nederland zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Stichting Sportevenementen Nederland of te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Stichting Sportevenementen Nederland uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Stichting Sportevenementen Nederland u over de reden daarvan.

E-mail

Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting Sportevenementen Nederland helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sportevenementen Nederland. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Stichting Sportevenementen Nederland. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: info@centralevents.nl.

Stichting Sportevenementen Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.